top of page

Werking jongste & oudste kleuters

jongste kleuters = peuters & 1ste kleuterklas

oudste kleuters = 2de & 3de kleuterklassen

Waarom gaan we twee leeftijdsgroepen samen zetten?

We spreken hier niet over graadsklassen omdat ons leerplan kleuteronderwijs maar twee leeftijden kent, nl. jongste en oudste kleuters, in tegenstelling tot het leerplan lagere waar we een opdeling hebben in 6 leeftijdsgroepen, elk met hun specifiek te bereiken doelstellingen. In het kleuteronderwijs moeten we hoofdzakelijk doelstellingen nastreven binnen deze 2 leeftijdsgroepen, dus op basis van ons leerplan hebben we deze indeling gedaan.

Onze werking in de kleuterschool is vooral gericht op het beogen van een bewust keuzeproces bij kleuters om zo vanuit eigen talenten te groeien. Zo ontwikkelen ze een gezond zelfbeeld. Daardoor zal het welbevinden en de betrokkenheid verhogen omdat ze kunnen spelen en leren vanuit interesses en zo meer succeservaringen kunnen beleven. Een kind is autodidact, dat wil zeggen dat het vanuit eigen interesses zelf initiatief neemt om dingen te leren, een sprekend voorbeeld is lopen en praten, dingen die de kinderen zelf geleerd hebben op verschillende tijdstippen van elkaar. Hun groeiproces zal daardoor natuurlijker verlopen. Door de leeftijdsgroepen meer met elkaar te mengen leren de kinderen ook meer van elkaar en kunnen kinderen meer op eigen tempo evolueren.

Er zijn dus geen remmingen op de ontwikkeling van de kleuters.

Sommige kleuters gaan zich kunnen vinden in het niveau van andere leeftijden waardoor ook hier het welbevinden zal verhogen, meer succeservaring bij de kleuters.

Ook merken we vanuit de veranderende maatschappij en thuissituaties al een hele tijd dat onze kleuters andere noden hebben. We moeten meer inzetten op leren experimenteren, leren bewegen, leren spelen, sociale omgang (elkaar helpen/elkaar motiveren), leren keuzes maken, talenten ontdekken, we willen dat onze kleuters gemotiveerd zijn om te leren en te leven  en hierdoor vanuit een juist zelfbeeld maximaal kunnen ontplooien.

Doordat we ook kleinere groepen kunnen creëren zal er een nauwere band met de juf en kleuters zijn, kunnen we sneller inpikken op problematieken, gaan bijsturingen vlotter, zal er een betere integratie van zorgkinderen zijn, meer rust binnen de groep en zullen kleuters die veel wensen te leren ook de kansen krijgen om dit te doen, de leergierigheid zal tevens verhogen

Gemengde groepen geeft ons ook de kans om de basis terug op te nemen wanneer dit nodig is

Dit zijn allemaal redenen om over te gaan tot deze verandering met de garantie op succes.

September zal vooral een observatiemaand worden waarin we differentiatie voorzien voor alle kleuters.

bottom of page